[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ประวัติ
 

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านนา ตั้งอยู่ ณ บ้านเขาวง หมู่ที่ ๖  ตำบลบ้านนา  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  ชุมพร และต่อมาได้ย้ายสถานที่ไปอาศัยอยู่ที่  ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที่ ๕บ้านถ้ำสนุก  ซึ่งเป็นศูนย์กลางของตำบล และมีอาคารสถานที่พร้อมสำหรับจัดการเรียนการสอนต่อมาเมื่อปี พ.ศ.  ๒๕๕๓ ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านนา  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กศน.ตำบลบ้านนาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในตำบลบ้านนาและได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษาทางไกลประเภทพบกลุ่ม  ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  การศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต  มีครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองชุมพร ลงมาปฏิบัติหน้าที่เป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบลบ้านนา  ต่อมาในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2553  สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร  และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชุมพร  ได้ดำเนินการสอบบรรจุ  และแต่งตั้งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนเพื่อไปทำหน้าที่ในตำบลที่ยังไม่มีครู  ศรช. ประจำตำบลทุกตำบลเพื่อให้บริการด้านจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนอย่างทั่วถึง  สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร จึงได้แต่งตั้งให้   นายนฤพล มณีแดง  หน้าที่ครูศูนย์การเรียนชุมชน  ตั้งแต่วันที่  15  มีนาคม  2553  เป็นต้นมา

          ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านา  ได้ดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนมาเรื่อยๆ  และได้มีการทำพิธีเปิดศูนย์การเรียนชุมชนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  9 สิงหาคม 2553  และได้ชื่อตามที่ได้รับการแต่งตั้ง  คือ  กศน.ตำบลบ้านนา  ศูนย์การเรียนชุมชน : แหล่งเรียนรู้ราคาถูกสถานที่ตั้ง
    กศน.ตำบลบางสน ตั้งอยู่ที่ 
หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  
    ลักษณะอาคาร
   เอกเทศ (ระบุ ตัวอาคารเป็นอาคารชั้นเดียว มี 3 ห้อง และมีห้องน้ำอยู่ในอาคาร บริเวณด้านหน้าเป็นลานกว้างเป็นสนามกีฬา ของ กศน.ตำบล)
 

 หัวหน้า กศน.ตำบล

 
    นายนฤพล  มณีแดง  หัวหน้า กศน.ตำบลบ้านนา

คณะกรรมการ กศน.ตำบล
    1. นายสำเนา  ศรีคำ  
    2. นายประยงค์  ทันนาเขตต์
    3. นางอังคณา  สุวรรณมณี
    4. นายธีระพล  เพชรพิรุณ
    5. นายสุวิก  ชัดกำจร
    6. นางจำเนียน  แหวนเงิน
    7. หัวหน้า กศน.ตำบลบ้านนา

อาณาเขตติดต่อ

การปกครอง
 

หมู่ 1 บ้านนา
หมู่ 2 บ้านเขาปูน
หมู่ 3 บ้านคนฑี
หมู่ 4 บ้านนาปรือ
หมู่ 5 บ้านถ้ำ
หมู่ 6 บ้านเขาวง
หมู่ 7 บ้านท่ามะปริง
หมู่ 8 บ้านในง่วม
หมู่ 9 บ้านส้านแดง
หมู่ 10 บ้านนาแซะ
หมู่ 11 บ้านเขาวง
หมู่ 12 บ้านสระยักษ์
หมู่ 13 บ้านห้วยขนุน 

ทิศเหนือ          ติดกับ  คลองชุมพร
ทิศใต้             ติดกับ  หมู่ที่ 11 ตำบลวิสัยเหนือ และ หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร
ทิศตะวันออก     ติดกับ  หมู่ที่ 8 ตำบลขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร
ทิศตะวันตก      ติดกับ  อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลบ้านนา
  หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 077-596772 โทรสาร 077-596772

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03