[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  

อันนี้ขออนุญาตยกการท่องเที่ยวเข้ามาเลย

 

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2565   

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม 2565   

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2565    

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2565    

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2565    

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2565    

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2565    

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2565   

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2565    

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2564  

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2564  

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2564  

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2564 

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม 2564 

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2564  

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2564  

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2564  

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2564  

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2564  

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2564  

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2563

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2563

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2563

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2563

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม 2563 

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2563   

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2563   

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2563   

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2563   

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2563   

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2563   

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2563   

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2562   

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2562   

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2562

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2562

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม 2562

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2562

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2562   

        - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2562   

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2562   

        - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2562   

        - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2562   

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2562   

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2561   

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2561   

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2561   

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2561

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม 2561   

         - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2561   

          - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2561   

          - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2561   

          - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2561   

          - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2561

          - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2561

          - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมกราคม 2561

          - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนธันวาคม 2560

          - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2560

          - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนตุลาคม 2560

 

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

          - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน 2560        

          - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม 2560

          - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2560

          - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมิถุนายน 2560

          - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม 2560

          - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนเมษายน 2560

          - รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนมีนาคม 2560 เข้าชม : 2328
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร
227 หมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 86190 โทรศัพท์ 077-596626 โทรสาร 077-596625

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01