[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ประวัติ


สถานที่ตั้ง
    กศน.ตำบลเขาค่าย  ตั้งอยู่ที่ อาคารศุนย์ประชุมหมู่บ้าน
    หมู่ที่ 3 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  
    โทร 091-8213187
   ลักษณะอาคาร
เป็นอาคารเอนกประสงค์ที่ใช้ร่วมกับหมู่บ้าน  มีสภาพมั่นคงแข็งแรง 
   
 
 หัวหน้า กศน.ตำบล

 

 

 

 


   นางสาวเกศรา ชูพงษ์  หัวหน้า กศน.ตำบลเขาค่าย

คณะกรรมการ กศน.ตำบล

นายวิทยา        เกตุแก้ว    ประธานกรรมการ
นายเทิดศักดิ์    ขนอม    กรรมการ
นายสมศักดิ์     คงจันทร์    กรรมการ

 นายเจษฎา   จำเริญนุสิทธิ์          กรรมการ
นายสุนทร       วรดิษฐ์    กรรมการ
นายไพฑูรย์   ลิลา    กรรมการ
นายธนพล  คงทอง    กรรมการ
นายสมไชย     พูลทรัพย์    กรรมการ
นายเรืองโรจน์  ขนอม    กรรมการ
นายน้อย  สวิงรัมย์    กรรมการ
นายทวีศักดิ์  ชูประเสริฐ์    กรรมการ
นายปรีชา  เพชรทอง    กรรมการ
นางสาวปิยะธิดา  สัตย์วงศ์   กรรมการ
นางโสพิต  บุดดี     กรรมการ
นางสาวเกศรา  ชูพงษ์    กรรมการและเลขานุการ

อาณาเขตติดต่อ
   ทิศเหนือ         ติดต่อกับ   ตำบลเขาทะลุอำเภอสวี
   ทิศใต้              ติดต่อกับ   อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ    อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

   ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ   ตำบล  อำเภอละอุ่น จังหวัดชุมพร

การปกครอง
หมู่ที่1 บ้านทุ่งคาโตนด  นายประภาส  บุญประกอบ
หมู่ที่2 บ้านคลองหินดำ นายบุญช่วย  ประทุมเมฆ
หมู่ที่3 บ้านเขาค่าย  นายวิทยา  เกตุแก้ว
หมู่ที่4 บ้านคลองเรียน นายสมศักดิ์  คงจันทร์
หมู่ที่5 บ้านเขาหลัก  นายเจษฎา  จำเริญนุสิทธิ์
หมู่ที่6 บ้านโดห้อย  นายสายชล  บรสุทธิ์
หมู่ที่7 บ้านถ้ำตาทอง  นายสมเดช  ศรีรุ่งเรือง 
หมู่ที่8 บ้านขุนไกร  นายชัยวุทธ์  เซ่งปุ้น
หมู่ที่9 บ้านหนองกี่  นายบุญช่วย  ประทุมเมฆ
หมู่ที10 บ้านวังประดิษฐ์ นายไพฑูรย์   ลิลา
หมู่ที่11 บ้านประชาเสรี นายสายทอง  น้อยบาต
หมู่ที่12 บ้านหน้าศาลช้างเล่น นายสุนทร  คงทอง

 

  

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลค่าย
  หมู่ที่ 3 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 091-8213187

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03