[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

การศึกษาต่อเนื่อง

           กศน.อำเภอละแม มุ่งจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน
หลักสูตรอาชีพตาม ๕ กลุ่มอาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และบริหารจัดการและบริการ
        โดยเปิดสอนในลักษณะหลักสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ความต้องการของตลาด และศักยภาพของพื้นที่โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การจัดการศึกษาอาชีพแนวใหม่ เป็นการจัดการศึกษาที่สามารถสร้างอาชีพหลักที่มั่นคงให้กับผู้เรียน โดยสามารถสร้างรายได้ได้จริงทั้งในระหว่างเรียนและสำเร็จการศึกษาไปแล้ว และสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาชีพ เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถเชิงการแข่งขันอย่างยั่งยืน

 

       ในปี 2555 นี้ มีนโยบายให้เปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลละ ๑ แห่ง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึก พัฒนา สาธิต และสร้างอาชีพของผู้เรียนและชุมชน รวมทั้งเป็นที่จัดเก็บแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้าและบริการของชุมชนอย่างเป็นระบบครบวงจร

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละแม
  ตำบลละแม  อำเภอละแม จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 0-7755-9427  โทรสาร 0-7755-9411

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03