[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

 

  

                   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหลังสวน
             ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหลังสวน เดิมเป็นสถานสถานที่ตั้งของ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหลังสวน ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งใน หมู่ที่  11 ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  86110 (ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหลังสวน) โดยได้ก่อสร้างขึ้นในที่ราชพัสดุ จำนวน  2  ไร่ เมื่อปี พ.ศ. 2519 โดยประชาชนในเขตพื้นที่ อำเภอหลังสวนร่วมสมทบทุน จำนวน  200,000  บาท ในสมัย ร.ต. หิรัญ  พุทธรักษา ดำรงตำแหน่งนายอำเภอหลังสวน และนายอุทัย  ชูโซติ เป็นศึกษาธิการอำเภอหลังสวน อาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอหลังสวน สร้างแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการแก่ประชาชน เมื่อปี พ.ศ.  2520
            เมื่อห้องสมุดประชาชนอำเภอหลังสวน ได้เปิดทำการ แต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล นายอำเภอหลังสวน ในสมัยนั้นได้มอบหมายให้ศึกษาธิการอำเภอหลังสวนดูแล และรับผิดชอบ โดยย้ายสำนักงานศึกษาธิการอำเภอหลังสวนไปประจำที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอหลังสวน พร้อมกับช่วยดูแลห้องสมุดไปด้วย
            ปี พ.ศ.  2521  ได้บรรจุแต่งตั้ง นายปัญญา  ประทับแก้ว เป้นนักการภารโรง
            ปี พ.ศ.  2523  ได้บรรจุแต่งตั้ง น.ส. วาสนา มากผล เป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดอำเภอหลังสวนคนแรก
            ปี พ.ศ.  2533  นายโสภณ  พรหมเจริญ ย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดแทนเจ้าหน้าที่คนเดิม
            ปี พ.ศ.  2537  กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหลังสวน กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้แต่งตั้งนายรังสิทธิ์  พรมวัง มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหลังสวนเป็นคนแรก
            ปี พ.ศ. 2538 กรมการศึกษานอกโรงเรียน ไจดสรรงบประมาณ จำนวน 590,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารห้องสมุดหลังใหม่แทนหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทรม ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ. 2540
            ปี พ.ศ. 2542 กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท เพื่อปรับปรุงบริเวณอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอหลังสวนเดิม  มาเป็นที่ทำการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหลังสวนในปัจจุบัน
            ปี พ.ศ. 2548  ได้ทำการแต่งตั้ง  นายอุชุ  เชื้อบ่อคา  ดำรวตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหลังสวน  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2548
            ปัจจุบัน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหลังสวน มีนายโสภณ  พรหมเจริญ เป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหลังสวน ตั้งแต่ พ.ศ.2555 เป็นต้นมา
           มีบุคลากร ประเภทต่างๆ ดังนี้
1. ข้าราชการ ครู จำนวน 2 ตแหน่ง ได้แก่ ผู้บริหาร 1  และครู 1
2. พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ   3  อัตรา
3. พนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน. ตำบล   13  อัตรา
4. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 อัตรา
5. ลูกจ้าง ใช้เงินองค์กรนักศึกษา 1 อัตรา (ตำแหน่งธุรการ)

บุคลากร กศน.อำเภอหลังสวน

 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหลังสวน
  ถนนประชาราษฎร์ ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์ 077-541456   โทรสาร  077-544581

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03