[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

 การพัฒนาสังคมและชุมชน

       งานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ดำเนินการจัดฝึกอบรม ส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จึงได้จัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู้ต่างๆ ที่หลากหลาย ประชาชนได้รับความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันแบบพอเพียง
ส่งเสริมการเรียนด้านเกษตรแบบพอเพียง โดยการทำปุ๋ยชีวภาพด้วยตนเองส่งเสริมการเรียนด้านด้านอาชีพ
จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น 9 ชั่วโมง

 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอพะโต๊ะ
หมู่ที่ 8 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ  จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 077-539086 โทรสาร 077-539086