[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร

 

 

นายเรืองฤทธิ์  ชมพูผุดผ่อง

ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร

E-mail  ruengrit@nfe.go.th

 

นายระวี  เสนาคชวงค์

ครูชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ)

E-mail  raveenfe@gmail.com

 

 ม.ล.สันติสุข  กฤดากร

ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา)

E-mail  mommuinfe@gmail.com

 

 นางเครือฟ้า  ศิริพันธ์

ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ)

E-mail  fasainfe@gmail.com

 

 นางฉอ้อน  เย็นทรวง

ครูชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ) (เจ้าหน้าที่พัสดุ)

E-mail  chaon017@gmail.com

 

 น.ส.บุณฑริก  หนูยิ้มซ้าย

บรรณารักษ์ชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย) (เจ้าหน้าที่การเงิน)

E-mail  bundarikg@gmail.com)

 

 น.ส.อัจฉรา  บุญมี

พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป)

E-mail  oomhmeenut@gmail.com

 

 นางวรรณธนี  ขันธวงค์

ลูกจ้างประจำ (พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2)

E-mail  wanta.nfe@gmail.com

 

 นางอัจราพร  สิทธิสังข์

ลูกจ้างประจำ (พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น3) (ผู้ช่วยงานพัสดุ)

E-mail  autchanfe@gmail.com

 

 นายสำเนียง  แสนทวีสุข

ลูกจ้างประจำ (พนักงานขับรถ)

E-mail --

 

 นายวิทยา  สายพัทลุง

ลูกจ้างประจำ (พนักงานขับรถ)

E-mail --

 

 นายจักรี ปรีชาชน

ลูกจ้างประจำ (พนักงานขับรถ, เจ้าหน้าที่ธุรการ)

E-mail --

 

 นายกฤษณะ  มรรคสินธุ์

ลูกจ้างประจำ (พนักงานบริการ, ผู้ช่วยงานการเงิน)

E-mail --

 

 นายชาญชัย  จันทร์ศรี

ลูกจ้างประจำ (พนักงานบริการ)

E-mail --

 

 นายนิรา  ศรีสงกา

ลูกจ้างประจำ (พนักงานบริการ)

E-mail --

 

 นายพินิจ  ยังสวัสดิ์

ลูกจ้างประจำ (พนักงานบริการ)

E-mail --

 

 นายกิตติศักดิ์  วิวัฒนพิทยาวุฒิ

(เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ)

E-mail  kittisaknfe@gmail.com

 

 น.ส.นิตยา  เรืองรัตน์

(เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยงานการเงิน)

E-mail  nittayanfe@gmail.com

 

 น.ส.สุจิตตา  ธนาศรี

(เจ้าหน้าที่บัญชี)

E-mail  sujitta03@gmail.com

 

 นายโสภณ  รัตนพันธ์

(เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)

E-mail --

 

 นายทรงธรรม  อินทร์ทิพย์

(เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)

E-mail --

 

 
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอสวี
หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 โทรศัพท์ 077-531199 โทรสาร 077-531199