[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  1. ชื่อห้องสมุด ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอสวี
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
โทรศัพท์ 077 - 531199
โทรสาร -
E-MAIL Adress
sweelib@hotmail.com

 2. ข้อมูลทั่วไป
ประกาศจัดตั้งเมื่อ 5 เมษายน พ.ศ.2534
ลักษณะอาคาร อาคารเอกเทศ คอนกรีต 2 ชั้น
จำนวนเนื้อที่ ประมาณ 1 ไร่
จำนวนประชากรในอำเภอสวี ประมาณ 69,351 คน
จำนวนสมาชิกห้องสมุด 2,678 คน
จำนวนผู้ใช้บริการเฉลี่ย วันละ 244 คน
เปิดบริการ 6 วัน ตั้งแต่ วันจันทร์ - วันเสาร์
ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ปิดบริการ วันนักขัตฤกษ์ และ วันหยุดชดเชยของทางราชการ

 3. บุคลากร / ตำแหน่ง
1. นาง     ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
2. นางสาวอรทัย  ทองพงษ์  ตำแหน่ง บรรณารักษ์ (อัตราจ้าง)
3. นายสายชล  เกิดเขาทะลุ  ตำแหน่ง นักการภารโรง

 4. สื่อ
- หนังสือพิมพ์ 2 ชื่อเรื่อง
- วารสาร / นิตยสาร 10 ชื่อเรื่อง
- หนังสือทั่วไป 11,587 เล่ม
- หนังสือสำหรับเด็ก 98 เล่ม
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2,296 ชื่อเรื่อง
- คอมพิวเตอร์บริการ 4 เครื่อง

 5. กิจกรรมและการบริการ
- กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน
- การรับสมาชิกห้องสมุดทั้งภายนอกและภายในห้องสมุด
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การศึกษาค้นคว้าในรูปแบบที่หลากหลายสำหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย
- จัดนิทรรศการวันสำคัญต่าง ตลอดจนเหตุการณ์สำคัญที่น่าสนใจ
- แนะนำหนังสือใหม่ , หนังสือน่าอ่าน
- ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

- บริการยืม – คืน หนังสือ
- บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากอินเตอร์เน็ต และ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
- บริการจองหนังสือ
- บริการอินเทอร์เน็ต
- บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
- บริการให้คำแนะนำในการจัดห้องสมุดให้กับโรงเรียน และภาคีเครือข่าย
- บริการหนังสือยืมเรียนให้กับนักศึกษา กศน.

 6. ผลงานดีเด่น (รางวัลที่ได้รับ)
6.1 โล่ “ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ดีเด่น ประจำปี พุทธศักราช 2551
6.2 คำชม จาก คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2550

 
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอสวี
หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 โทรศัพท์ 077-531199 โทรสาร 077-531199