[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

       ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าแซะ
บริเวณที่ว่าการอำเภอท่าแซะ ถนนเทศบาลตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ ๐๗๗-๕๘๔๒๘๙ โทรสาร --