[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

                                            อำเภอท่าแซะ

                       ข้อมูลตำบลท่าแซะ
                       ข้อมูลตำบลนากระตาม
                       ข้อมูลตำบลท่าข้าม
                       ข้อมูลตำบลรับร่อ
                       ข้อมูลตำบลคุริง
                       ข้อมูลตำบลสลุย
                       ข้อมูลตำบลหงษ์เจริญ
                       ข้อมูลตำบลสองพี่น้อง
                       ข้อมูลตำบลหินแก้ว
                       ข้อมูลตำบลทรัพย์อนันต์
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าแซะ
บริเวณที่ว่าการอำเภอท่าแซะ ถนนเทศบาลตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ ๐๗๗-๕๘๔๒๘๙ โทรสาร --