[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  ห้องสมุดประชาชน อำเภอท่าแซะ

 

สถานที่ตั้ง  :  บริเวณ ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ ถนนเทศบาลตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ   จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์    :  0-7758-4289
E-mail Adress :  Libthasae@hotmail.co.th
สังกัด :  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าแซะ

  ข้อมูลทั่วไป

 • ประกาศจัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2499
 • ลักษณะอาคาร อาคารห้องสมุดของ กศน. เป็นอาคารเอกเทศ
 • จำนวนพื้นที่ 300 ตารางวา
 • จำนวนประชากรอำเภอ  80,574 คน (2552)
 • จำนวนสมาชิกห้องสมุด  765 คน
 • จำนวนผู้ใช้บริการเฉลี่ย  วันละ 72 คน
 • เปิดบริการ 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวัน วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

  เปิดบริการ

เปิดบริการ  5  วัน ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

  ปิดบริการ

 • วันเสาร์ - วันอาทิตย์
 • วันนักขัตฤกษ์
 • วันหยุดเชย
 • วันหยุดพิเศษอื่น

  สื่อที่ให้บริการ

 • หนังสือพิมพ์   2  ชื่อเรื่อง
 • วารสาร/นิตยสาร   6  ชื่อเรื่อง(งบประมาณ)
 • หนังสือทั่วไป   12,526  เล่ม
 • หนังสือสำหรับเด็ก  850  เล่ม
 • สื่ออิเล็คทรอนิกส์   362  ชื่อเรื่อง
 • คอมพิวเตอร์บริการ   3  เครื่อง( ได้รับการสนับสนุนจาก DTAC โดย เทศบาลตำบลท่าแซะ )

  กิจกรรม/บริการ

 • กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
  -
  บริการการอ่าน การศึกษาค้นคว้าภายในห้องสมุด โดย จัดหนังสือ / สื่อไว้บริการ เป็นสัดส่วน  
  มุมเฉลิมพระเกียรติ  มุมวิชาการ  มุมอ้างอิง  มุมแนะนำหนังสือน่าอ่าน - หนังสือใหม่  มุมเด็ก วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์รายวัน มุมข้อมูลท้องถิ่น  ูศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอท่าแซะ  ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  - บริการยืม – คืน หนังสือ สื่อ ( วีซีดี, ซีดี,- ซีดี – รอม ) ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
  - บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ ด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
  - บริการอินเทอร์เน็ตฟรี
  - บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

 • กิจกรรมส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
  -
  พบกลุ่มนักศึกษา กศน. 

  - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(คอมพิวเตอร์ )

 • กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย
  -
  บริการให้คำแนะนำในการจัดห้องสมุดให้กับโรงเรียนหน่วยงานเครือข่าย
  - บริการสถานที่ประชุมของหน่วยงานภาคีเครือข่าย

     บุคลากร/ตำแหน่ง
  นางสาวจันทร์แสง ป่านหอม ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ

 •  
  ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าแซะ
  บริเวณที่ว่าการอำเภอท่าแซะ ถนนเทศบาลตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ ๐๗๗-๕๘๔๒๘๙ โทรสาร --