[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ประวัติสถานที่ตั้ง
  •   กศน.ตำบลนาสัก   ตั้งอยู่หมุ่ที่ 3  ตำบลนาสัก อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร    ติดกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     หมู่ที่ 3  บ้านเขาน้อย ตำบลนาสัก อำเภอสวี
  • โทรศัพท์ 082-2547704
  • ลักษณะอาคาร  ลักษณะอาคาร  ปูนชั้น ปัจจุบันมีการปรับปรุงให้มีสถานที่เอื้ออำนวยเหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้     สภาพการคมนาคมสะดวก  เป็นถนนคอนกรีต  อยู่ในย่านชุมชนติดกับ ป่าไม้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาน้อย  และประปาตำบลนาสัก
 
  •  หัวหน้า กศน.ตำบล

 

  นางสาวนิฤมล  มณีวงศ์  หัวหน้า กศน.ตำบลนาสัก

  • คณะกรรมการ กศน.ตำบลนาสัก

ตามคำสั่งจังหวัดชุมพร  เลขที่ 165/2553  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบลนาสัก มีรายชื่อดังนี้
1.    นางสุจิตรา        อุสิทธิ์                ประธานคณะกรรมการ
2.    นายวิศว            เอ็ดอิน               กรรมการ
3.    นายประเยาว์     ศรีอุทัย              กรรมการ
4.    นายสุชาติ        ทองมี                 กรรมการ
5.    นายอำพร        กองยอด             กรรมการ
6.    นายโกสิทธิ์      ไข้บวช               กรรมการ
7.    นางจินตนา       มีเมตตา            กรรมการ
8.    นางเสาวนี        ปานสวี               กรรมการ
9.    นายพิศิษฐ์        ศรีนวล               กรรมการ
10.    นางทัศนีย์       สมทรง              กรรมการ
11.    นายวิรัตน์        ทองชะอม          กรรมการ
12.    นายเสน่ห์        เพชรจร             กรรมการ
13.    นายวันชัย       ทินแก้ว             กรรมการ
14.    นายบุญชุม     แฝพิมาย           กรรมการ
15.    ครูกศน.ตำบลนาสัก                 กรรมการเลขานุการ

สภาพทั่วไป :
ตำบลนาสัก ตั้งอยู่ทิศใต้ของอำเภอสวี  ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอสวีประมาณ 18 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดชุมพร 52 กิโลเมตร  เนื้อที่ทั้งหมดของตำบลนาสักประมาณ 103,125 ไร่ หรือ 165 ตารางกิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกล้อมรอบด้วยภูเขา ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันออกเป็นที่ราบลุ่ม

ทิศเหนือ            ติดต่อกับ ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี
ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก
ทิศใต้                ติดต่อกับ ตำบลนาโพธิ์ , ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก
ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ ตำบลเขาทะลุ , ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี

พื้นที่เป้าหมาย  19  หมู่บ้าน

หมู่ที่    บ้าน    
                                         
1      บ้านนาสัก    
2      บ้านหนองบัว    
3      บ้านเขาน้อย    
4      บ้านในโตน    
5      บ้านยางงาม    
6      บ้านบ้านแก่งกะทั่ง    
7      บ้านไทยพัฒนา    
8      บ้านห้วยทรายขาว
9      บ้านไร่ใน    
10    บ้านห้วยแก้ว    
11    บ้านห้วยใหญ่    
12    บ้านป่ากล้วย    
13    บ้านทุ่งม่วง    
14    บ้านทุ่งยอ    
15    บ้านแก่งปรุ    
16    บ้านแสนอุดม    
17    บ้านหนองกรุด    
18    บ้านน้ำลอดใหญ่    
19    บ้านตาหลัด    

จำนวนประชากรทั้งสิ้น 12,652 คน แยกเป็นชาย 6,207 คน หญิง 6,445 คน จำนวนครัวเรือน 5,137 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554  

 สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน
โทรทัศน์ ชุดรับสัญญาณดาวเทียม
- โทรทัศน์                                                                จำนวน          1       เครื่อง
- จานดาวเทียม และเครื่องรับสัญญาดาวเทียม                จำนวน          1       ชุด
ครุภัณฑ์
- โต๊ะเรียน                                                                จำนวน        8       ตัว
- เก้าอี้                                                                      จำนวน       40    ตัว
- ตู้ใส่เอกสารเหล็ก                                                     จำนวน        2     ตู้
- ชั้นคอนโด                                                              จำนวน        3     อัน
- กระดานไวท์บอร์ด                                                   จำนวน        1     อัน
- ชั้นวางหนังสือไม้                                                     จำนวน        4    ชั้น
- ชุดโต๊ะนั่งอ่านหนังสือ                                               จำนวน        1    ชุด     

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลนาสัก
  หมู่ที่ 3 ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 082-2547704 โทรสาร 077-557072

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03