[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ประวัติ


สถานที่ตั้ง
    กศน.ตำบลปากคลอง ตั้งอยู่ที่ อาคาร อบต.หลังเก่า
    หมู่ที่ 1 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  
    โทร 077591221 โทรศัพท์มือถือ 091-3241191 
ลักษณะอาคาร
   เอกเทศ  ตัวอาคารเป็นอาคารชั้นเดียว มี ๓ ห้อง และมีห้องน้ำอยู่ในอาคาร บริเวณด้านหน้าเป็นลานกว้างด้านข้างเป็นศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑
 

 หัวหน้า กศน.ตำบล
    นางสาวสิริพร  นาคอุดม  หัวหน้า กศน.ตำบลปากคลอง

คณะกรรมการ กศน.ตำบล
  


๑. ประธาน (การเลือกของกรรมการ)

         -นายภาราดร  ศรีชลธาร    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง

 

๒. ตัวแทนจากผู้ทรงคุณวุฒิ/องค์กรชุมชน/องค์กรท้องถิ่น/หมู่บ้านละ ๒ คน

        ๑.นายมาโนช  ประเทศพิบูลย์                           ม.๑        

        ๒.นายประกิต  แข่งขัน                                     ม.๑

        ๓.นายจำลอง  รงคีรี                                         ม.๒

        ๔.นายสมเกียรติ  มีสุข                                     ม.๒

        ๕.นายสุชาติ  ยาดำ                                           ม.๓

        ๖.นายประสิทธิ  แดงลาศ                                 ม.๓

        ๗.นายพิภพ  เรืองธรรมรงค์                             ม.๔

        ๘.นางอุบล  ไม้เกตุ                                           ม.๔

        ๙.นายสุชิน  นามวงศ์                                        ม.๕

        ๑๐.นายบุญส่ง  จารึก                                         ม.๕

        ๑๑.นางเจียมจิตร  คล้ายเรไร                             ม.๖

        ๑๒.นายสำอางค์  มะลิรัมย์                                ม.๖

        ๑๓.นายสมโภชน์  อุบลกาญจน์                        ม.๗

        ๑๔.นายปริญญา  อยู่ขวัญ                                  ม.๗

 

๓. ตัวแทนองค์กรนักศึกษา    คน

                                ๑.นางสาวชาลิสา  จำเริญผล

                ๒.นางวันทนา  เพ็ชรเรือนทอง

                               

๔. อาสาสมัคร  กศน.    คน

                                -นางวัลภา  เมืองหนู

 

๕. ครู  กศน.ตำบลปากคลอง  กรรมการและเลขาฯ

                                -นางสาวสิริพร  นาคอุดม

 

อาณาเขตติดต่อ
   ทิศเหนือ          ติดต่อกับ   ตำบลทรายทอง  อำเภอบางสะพานน้อย
   ทิศใต้              ติดต่อกับ   ตำบลชุมโค  อำเภอปะทิว
   ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ   อ่าวไทย
   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ   ตำบลดอนยาง  อำเภอปะทิว

การปกครอง
   หมู่ที่  1   บ้านทุ่งมหา
   หมู่ที่  2   บ้านบ่อสำโรง
   หมู่ที่  3   บ้านถ้ำธง
   หมู่ที่  4   บ้านบางแหวน
   หมู่ที่  5   บ้านน้ำพุ
   หมู่ที่  6   บ้านบนไร่
   หมู่ที่  7  บ้านท่าแอด


 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปากคลอง
  ม.1 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03