[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

วิสัยทัศน์

กศน.ตำบลปากตะโกจะส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลปากตะโกได้เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ตำบลปากตะโกให้มีคุณภาพ 2. จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำเพื่อให้คนในตำบลปากตะโกมีอาชีพอย่างยั่งยืน 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาการมีงานทำในพื้นที่ตำบลปากตะโก 4. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลปากตะโก
  หมู่ที่ 1 ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 077-536454 โทรสาร 077-536454

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03