[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะทิว

              ตั้งอยู่ที่ ม.7 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร เดิมเรียกว่า ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปะทิวตั้งอยู่ในอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอปะทิว ตำบลบางสน อำเภอ   ปะทิว  จังหวัดชุมพร  ต่อมาในปี 2539 กรมการศึกษานอกโรงเรียนเห็นว่าสถานที่ห้องสมุดมีพื้นที่จำกัด ไม่สะดวกในการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการห้องสมุด  จึงมีนโยบายให้ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ แยกออกจากห้องสมุดประชาชนอำเภอ
              ปี พ.ศ. 2545 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปะทิวได้ย้ายออกจากห้องสมุดประชาชนอำเภอไปตั้งอยู่ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางสนซึ่งว่างอยู่ เป็นสถานที่ทำการชั่วคราว
              ปี พ.ศ. 2546  ได้ย้ายจากที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสนไปเช่าอาคารของเอกชน เป็นสถานที่ทำการชั่วคราว
              ปี พ.ศ. 2547 ขอใช้อาคารของสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาอำเภอปะทิว หมู่ที่  7  ตำบลบางสน  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร  เป็นสถานที่ทำการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะทิว จนถึงปัจจุบัน

                     

  ประวัติสถานศึกษา

    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะทิวมีสถานภาพเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ลงวันที่ 4มีนาคม 2551ใช้อักษรย่อว่า   "กศน.อำเภอปะทิว"

    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะทิวเดิมเรียกว่า ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปะทิวตั้งอยู่ในอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอปะทิว ตำบลบางสน อำเภอ   ปะทิว  จังหวัดชุมพร  ต่อมาในปี 2539 กรมการศึกษานอกโรงเรียนเห็นว่าสถานที่ห้องสมุดมีพื้นที่จำกัด ไม่สะดวกในการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการห้องสมุด  จึงมีนโยบายให้ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ แยกออกจากห้องสมุดประชาชนอำเภอ

    ปี พ.ศ. 2545 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปะทิวได้ย้ายออกจากห้องสมุดประชาชนอำเภอไปตั้งอยู่ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางสนซึ่งว่างอยู่ เป็นสถานที่ทำการชั่วคราว

ปี พ.ศ. 2546  ได้ย้ายจากที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางสนไปเช่าอาคารของเอกชน เป็นสถานที่ทำการชั่วคราว

ปี พ.ศ. 2547 ขอใช้อาคารของสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาอำเภอปะทิว หมู่ที่  7  ตำบลบางสน  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร  เป็นสถานที่ทำการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะทิวจนถึงปัจจุบัน


 

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะทิว หมู่ที่ 7
  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 077-591221 โทรสาร 077-591221

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03