[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

บ้านหนังสืออัจฉริยะ

 

บ้านหนังสืออัจฉริยะ

เจ้าของบ้าน ชื่อ นางสุภาพ  แซ่ตั้ง
หมู่ที่ 10 ตำบลสวแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

   บ้านหนังสืออัจฉริยะ

เจ้าของบ้าน  ชื่อ  นางชอุ่ม  ทองเกิด
หมู่ที่ 8  ตำบลสวนแตง  อำเภอละแม  จังหวัดชุมพร
   บ้านหนังสืออัจฉริยะ

เจ้าของบ้านชื่อ  ศาลาหมู่บ้าน บ้านในดวด
หมู่ที่ 3 ตำบลบสวนแตง  อำเภอละแม  จังหวัดชุมพร
   บ้านหนังสืออัจฉริยะ

เจ้าของบ้านชื่อ  นางไรวรรณ  จันทร์ทองแก้ว
หมู่ที่ 7   ตำบลสวนแตง  อำเภอละแม  จังหวัดชุมพร
   บ้านหนังสืออัจฉริยะ
เจ้าของบ้านชื่อ  นางสุนิษา  นาคแก้ว
หมู่ที่ 6  ตำบลสวนแตง  อำเภอละแม  จังหวัดชุมพร
   บ้านหนังสืิออัจฉริยะ
เจ้าบองบ้านชื่อ  ศาลาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 9  ตำบลสวนแตง  อำเภอละแม  จังหวัดชุมพร
   
   
   
   

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลสวนแตง
  หมู่ที่ 1 ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 086-6517399

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03