[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ประวัติตำบล
ตำบลตะโกหรือเมืองตะโก เป็นชุมชนที่มีประวัติมายาวนาน ในสมัยโบราณจัดเป็นเมืองจัตวา ปรากฏหลักฐานในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.1991 ) ขึ้นกับเมืองชุมพร เมืองตะโกเป็น 1 ใน 12 นักกษัตริย์ของเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งมีหลักฐานปรากฏในหลักฐานของ พระเจดีย์ธรราช เมืองตะโกหรือตำบลตะโกมีที่มาจากคำว่า ตะโก ซึ่งเป็นไม้ชนิดหนึ่งอยู่ในไม้ชนิดเดียวกับหลุมพอ ไม้เคี่ยม ไม้ตะเคียนทอง และมีจำนวนมากในพื้นที่แห่งนี้ จึงเป็นที่มาของชื่อตำบลตะโกจนถึงปัจจุบัน                     
ตำบลตะโก มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสลับที่ราบและบางส่วนติดชายทะเล มีพื้นที่ทั้งหมด 127 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 79,000 ไร่ ด้วยพื้นที่ของตำบลมีขนาดกว้างขวางจึงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน
 
สภาพอาคาร                                                                                   
           เป็นอาคารเอกเทศ จัดเป็นศูนย์ข้อมูลตำบลตะโก เป็นแหล่งเรียนรู้ตำบลตะโก จัดกิจกรรมทักษะอาชีพ สถานที่จัดการเรียนการสอน  จัดกิจกรรมและโครงงานของนักศึกษา กศน.
ที่ตั้งกศน.ตำบลตะโก ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร   โทร.093-6784489
 E-mail: tago2523@gmail.com
ประวัติตำบล
ตำบลตะโกหรือเมืองตะโก เป็นชุมชนที่มีประวัติมายาวนาน ในสมัยโบราณจัดเป็นเมืองจัตวา ปรากฏหลักฐานในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.1991 ) ขึ้นกับเมืองชุมพร เมืองตะโกเป็น 1 ใน 12 นักกษัตริย์ของเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งมีหลักฐานปรากฏในหลักฐานของ พระเจดีย์ธรราช เมืองตะโกหรือตำบลตะโกมีที่มาจากคำว่า ตะโก ซึ่งเป็นไม้ชนิดหนึ่งอยู่ในไม้ชนิดเดียวกับหลุมพอ ไม้เคี่ยม ไม้ตะเคียนทอง และมีจำนวนมากในพื้นที่แห่งนี้ จึงเป็นที่มาของชื่อตำบลตะโกจนถึงปัจจุบัน                     
ตำบลตะโก มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสลับที่ราบและบางส่วนติดชายทะเล มีพื้นที่ทั้งหมด 127 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 79,000 ไร่ ด้วยพื้นที่ของตำบลมีขนาดกว้างขวางจึงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน
 
สภาพอาคาร                                                                                   
           เป็นอาคารเอกเทศ จัดเป็นศูนย์ข้อมูลตำบลตะโก เป็นแหล่งเรียนรู้ตำบลตะโก จัดกิจกรรมทักษะอาชีพ สถานที่จัดการเรียนการสอน  จัดกิจกรรมและโครงงานของนักศึกษา กศน.
ที่ตั้งกศน.ตำบลตะโก ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร   โทร.093-6784489
 E-mail: tago2523@gmail.com
ประวัติตำบล
ตำบลตะโกหรือเมืองตะโก เป็นชุมชนที่มีประวัติมายาวนาน ในสมัยโบราณจัดเป็นเมืองจัตวา ปรากฏหลักฐานในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.1991 ) ขึ้นกับเมืองชุมพร เมืองตะโกเป็น 1 ใน 12 นักกษัตริย์ของเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งมีหลักฐานปรากฏในหลักฐานของ พระเจดีย์ธรราช เมืองตะโกหรือตำบลตะโกมีที่มาจากคำว่า ตะโก ซึ่งเป็นไม้ชนิดหนึ่งอยู่ในไม้ชนิดเดียวกับหลุมพอ ไม้เคี่ยม ไม้ตะเคียนทอง และมีจำนวนมากในพื้นที่แห่งนี้ จึงเป็นที่มาของชื่อตำบลตะโกจนถึงปัจจุบัน                     
ตำบลตะโก มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสลับที่ราบและบางส่วนติดชายทะเล มีพื้นที่ทั้งหมด 127 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 79,000 ไร่ ด้วยพื้นที่ของตำบลมีขนาดกว้างขวางจึงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน
 
สภาพอาคาร                                                                                   
           เป็นอาคารเอกเทศ จัดเป็นศูนย์ข้อมูลตำบลตะโก เป็นแหล่งเรียนรู้ตำบลตะโก จัดกิจกรรมทักษะอาชีพ สถานที่จัดการเรียนการสอน  จัดกิจกรรมและโครงงานของนักศึกษา กศน.
ที่ตั้งกศน.ตำบลตะโก ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร   โทร.093-6784489
 E-mail: tago2523@gmail.com
ประวัติตำบล
ตำบลตะโกหรือเมืองตะโก เป็นชุมชนที่มีประวัติมายาวนาน ในสมัยโบราณจัดเป็นเมืองจัตวา ปรากฏหลักฐานในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.1991 ) ขึ้นกับเมืองชุมพร เมืองตะโกเป็น 1 ใน 12 นักกษัตริย์ของเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งมีหลักฐานปรากฏในหลักฐานของ พระเจดีย์ธรราช เมืองตะโกหรือตำบลตะโกมีที่มาจากคำว่า ตะโก ซึ่งเป็นไม้ชนิดหนึ่งอยู่ในไม้ชนิดเดียวกับหลุมพอ ไม้เคี่ยม ไม้ตะเคียนทอง และมีจำนวนมากในพื้นที่แห่งนี้ จึงเป็นที่มาของชื่อตำบลตะโกจนถึงปัจจุบัน                     
ตำบลตะโก มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสลับที่ราบและบางส่วนติดชายทะเล มีพื้นที่ทั้งหมด 127 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 79,000 ไร่ ด้วยพื้นที่ของตำบลมีขนาดกว้างขวางจึงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน
 
สภาพอาคาร                                                                                   
           เป็นอาคารเอกเทศ จัดเป็นศูนย์ข้อมูลตำบลตะโก เป็นแหล่งเรียนรู้ตำบลตะโก จัดกิจกรรมทักษะอาชีพ สถานที่จัดการเรียนการสอน  จัดกิจกรรมและโครงงานของนักศึกษา กศน.
ที่ตั้งกศน.ตำบลตะโก ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 4 ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร   โทร.093-6784489
 E-mail: tago2523@gmail.com
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลตะโก
  หมู่ที่ 4 ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 0936784489 โทรสาร

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03