[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ประวัติ
         กศน. ตำบลท่าข้าม ชื่อเดิมคือศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลท่าข้าม ตั้งอยู่หมู่ 4 ตำบลท่าข้าม มีการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย( กศน. ) ตั้งแต่ พ.ส. 2537 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามให้มีอาคารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ กศน. ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2444 ได้รับงบประมาณให้จัดสร้าง กศน. ตำบล แล้วเสร็จภายในเวลา 6 เดือน ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารใหม่ เดือนพฤษภาคม 2555
         เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 ได้ดำเนินการยกระดับศูนย์การเรียนชุมชน ตำบลท่าข้ามให้เป็น กศน. ตำบลท่าข้าม ประธานพิธีเปิด กศน. ตำบลท่าข้าม โดยนายสุพล จุลใส นายยกองค์การบริการส่วนตำบลนาสัก กศน. ตำบลท่าข้ามเป็นข้อมูลการเรียนรู้ในตำบล ได้รับความร่วมมือจากประชาชนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ เป็นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดย กศน.เป็นหน่วยประสานงานให้เกิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนเป็นศูนย์กลางเรียนรู้และจัดกิจกรรมให้กับประชาชนได้ัรับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพประกาศจัดตั้งโดย นายพินิจ เจริณพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ครู กศน.ตำบลท่าข้ามคนปัจจุบันคือ นางอารีย์  จันทร์ผึ้งสุข หมายเลขโทรศัพท์ 080-0870365 Email aree4113@gmail.com
สถานที่ตั้ง
    กศน.ตำบลท่าข้าม ตั้งอยู่ที่ อาคาร กศน.อำเภอท่าแซะ
    หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  
    โทร 080-0870365 โทรสาร -
ลักษณะอาคาร
เอกเทศ อาคารปูนชั้นเดียว ขนาดกว้ง 10 เมตร ยาว 15 เมตร
 

 หัวหน้า กศน.ตำบล

 


    นางอารีย์ จันทร์ผึ้งสุข

หัวหน้า กศน.ตำบลท่าข้าม
คณะกรรมการ กศน.ตำบล
1.นายกฤษฏ์ แก้วรักษ์ ประธาน

2.นายสิทธิชัย คำหอม รองประธาน

3.นายยุทธนา  สโมสร กรรมการ

4.นายไพฑูรย์ ธรรมเสนา กรรมการ

5.นายเมธี ยังกิว กรรมการ

6.นายฉัตรชัย นาคหญีต กรรมการ

7.นายมงคล ส่งไชโย กรรมการ

8.นางอารีย์ จันทร์ผึ้งสุข
     

อาณาเขตติดต่อ
   ทิศเหนือ         ติดต่อกับ    ตำบลบลท่าแซะและตำบลคุริง อ.ท่าแซะ จ. ชุมพร
   ทิศใต้              ติดต่อกับ   ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   ตำบลรับร่อและตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
   ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ   ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

การปกครอง
หมู่ที่  1   บ้านหนองเรียง

หมู่ที่2 บ้านหาดหงส์

หมู่ที่3 บ้านหนองเรือ

หมู่ที่4 บ้านท่าข้าม

หมู่ที่5 บ้านทุ่งน้ำพุด

หมู่ที่6 บ้านละหาร

หมู่ที่7 บ้านหัวว่าว

หมู่ที่8 บ้านทุ่งนาตาจอ

หมู่ที่ 9 บ้านหาดคู

หมู่ที่10 บ้านดินก้อง

หมู่ที่11 บ้านหาดส้มแป้น

หมู่ที่12 บ้านศาลาประชาคม

หมู่ที่13 บ้านทับพระ

หมู่ที่ 14 บ้านเนินคีรี

หมู่ที่15 บ้านเทพวังทอง


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลท่าข้าม
  หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 081-0870365 โทรสาร

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03