[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ประวัติ
 

  ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลถ้ำสิงห์  ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  12  กรกฎาคม  2543  ตั้งอยู่ ณ บ้านถ้ำเพิงหมู่ที่ 4  ตำบลถ้ำสิงห์  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร และต่อมาได้ย้ายสถานที่ไปอาศัยอยู่ที่  ศาลาประชาคมประชาธิปไตย  หมู่ที่ 1 ซึ่งการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนไม่สะดวกในการจัดกิจกรรม   นักศึกษาและครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนที่รับผิดชอบได้ปรึกษา และดำเนินการขอสนับสนุนสถานที่จากผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมงานการศึกษานอกโรงเรียน ได้ดำเนินการซ่อมแซม  ปรับปรุงอาคารให้มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมงานการศึกษานอกโรงเรียนทุกประเภท ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.  2553 ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลถ้ำสิงห์  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น กศน.ตำบลถ้ำสิงห์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในตำบลถ้ำสิงห์

สถานที่ตั้ง
    กศน.ตำบลถ้ำสิงห์

    หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  
    โทร 077596772 โทรสาร 077596772

   ลักษณะอาคาร
   เอกเทศ (ระบุ ตัวอาคารเป็นอาคารชั้นเดียว มี ๒ ห้อง และมีห้องน้ำอยู่ในอาคารบริเวณด้านหน้าเป็นลานกว้างด้านข้างเป็นป้อมตำรวจประจำหมู่บ้าน)
 

 หัวหน้า กศน.ตำบล

 
    นางสาวกาญจนา  เสาวคนธ์  หัวหน้า กศน.ตำบลถ้ำสิงห์

คณะกรรมการ กศน.ตำบล
     
      1.  นายเยาว์  เชิดชู                           ประธานกรรมการ
    2.  นายประจักษ์  มีมานะ                     รองประธานกรรมการ
    3.  นายชูศักดิ์  มาแต้ม                        กรรมการ
    4.  นายไมตรี  หมื่นจงจำปา                    กรรมการ
    5.  นายสมบัติ  คูประเสริฐ                     กรรมการ
    6.  นางประนอม  งามระบำ                    กรรมการ
    7.  หัวหน้า กศน.ตำบลถ้ำสิงห์                  กรรมการและเลขานุการ

อาณาเขตติดต่อ
   ทิศเหนือ          ติดต่อกับ   ตำบล  หมู่ที่ 12  อบต.บ้านนา และหมู่ที่ 7 อบต.ขุนกระทิง
   ทิศใต้              ติดต่อกับ   หมู่ที่  9  อบต.วิสัยเหนือ 
   ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ    หมู่ที่  8  อบต.ทุ่งคา 
   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  
อบต.วิสัยเหนือ

การปกครอง
   หมู่ที่  1   บ้าน ถ้ำสิงห์
   หมู่ที่  2   บ้าน เขายาว
   หมู่ที่  3   บ้าน ควนจำปา
   หมู่ที่  4   บ้าน ถ้ำเพิง
   หมู่ที่  5   บ้าน ห้วยแก้ว
   หมู่ที่  6   บ้าน หนองตำเสา
  

 

  

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลถ้ำสิงห์
  หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 077-596772 โทรสาร 077-596772

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03