[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

ประวัติกศน.ตำบลทุ่งคา
ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลทุ่งคา  ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม  2543  และตั้งอยู่ที่สถานีอนามัยตำบลทุ่งคา  หมู่ที่ 5 บ้านคลองขนาย  ตำบลทุ่งคา  อำเภอเมืองชุมพร  ต่อมาได้ย้ายสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ณ อาคารพัฒนาตำบลทุ่งคา  หมู่ที่  11 ตำบลทุ่งคา  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  และได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการพบกลุ่มนักศึกษาทางไกลประเภทพบกลุ่ม  ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  การศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต  ต่อมาในปี  2548  ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลทุ่งคาได้เปลี่ยนพื้นที่ในการปฏิบัติงาน  ตำบลทุ่งคาจึงไม่มีครูประจำศูนย์การเรียน  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองชุมพร  จึงลงมาปฏิบัติหน้าที่เป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบลทุ่งคาต่อมา  และได้ย้ายสถานที่พบกลุ่มจากที่เดิมไปตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  8  ตำบลทุ่งคา  อำเภอเมือง  จังหวัดชุพร  ซึ่งเป็นไปตามความประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่หมู่ที่  8  ตำบลทุ่งคา  และได้ประสานงานขอรับการสนับสนุนสถานที่จากโรงเรียนบ้านทุ่งหงส์เป็นสถานที่จัดกิจกรรมพบกลุ่ม  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 และต่อมาคณะนักศึกษาและองค์กรนักศึกษาของศูนย์การเรียนชุมชนตำบลทุ่งคาเล็งเห็นว่าศูนย์การเรียนชุมชนมีสื่อและวัสดุเพิ่มขึ้นและมีมีสถานที่ในการเก็บที่เป็นเอกเทศ  จึงได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนในการใช้ขอสถานที่ทำการของกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน (ศาลาหมู่บ้าน อพป.บ้านทุ่งหงษ์)  ซึ่งอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ทำการของกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน  จำนวน  1 ห้อง  และยังมีห้องว่างอีก 1 ห้อง  จึงได้รับการอนุญาตจากคณะผู้นำชุมชนให้ใช้สถานที่ดังกล่าวได้  ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม  2552  ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลทุ่งคา  จึงใช้ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน  บ้านทุ่งหงษ์   (ศาลาหมู่บ้าน อพป.บ้านทุ่งหงษ์)  เป็นสถานที่ตั้งและดำเนินกิจกรรมของตำบลทุ่งคา

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2553  สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร  และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชุมพร  ได้ดำเนินการสอบบรรจุ  และแต่งตั้งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนเพื่อไปทำหน้าที่ในตำบลที่ยังไม่มีครู  ศรช. ประจำตำบลทุกตำบลเพื่อให้บริการด้านจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนอย่างทั่วถึง  สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร จึงได้แต่งตั้งให้   นางสาวศิริวรรณ  นาคทองรูป     ทำหน้าที่ครูศูนย์การเรียนชุมชน  ตั้งแต่วันที่  26  มีนาคม  2553  เป็นต้นมา

สถานที่ตั้ง
    กศน.ตำบลทุ่งคา
    หมู่ที่ 8  ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  
    โทร 077596772 โทรสาร 077596772
   ลักษณะอาคาร
   
 เป็นศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน

 หัวหน้า กศน.ตำบล

 

 

 


    นางสาวศิริวรรณ  นาคทองรูป  หัวหน้า กศน.ตำบลทุ่งคา
คณะกรรมการ กศน.ตำบล
    1. นายเกียรติศักดิ์  บัวสุวรรณ  ประธาน

     2. นายเล็ก ยังสวัสดิ์  รองประธาน

     3. นายเกื้อกูลชน  ท้าวเชื้อลาว  กรรมการ

     4. นายองอาจ  ครุฑกาศ     กรรมการ

      5. นายถาวร  ทองมาก  กรรมการ

     6. นางพวงลัดดา  สุทธิรัตน์  กรรมการ

 7. นางสาวศิริวรรณ  นาคทองรูป  กรรมการและเลขานุการ

 

       

อาณาเขตติดต่อ
   ทิศเหนือ         ติดต่อกับ   ตำบลตากแดด อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร
   ทิศใต้              ติดต่อกับ   ตำบลวิสัยเหนือ  อำเภอปะทิว จังหวัดชุ
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ    ตำบลบางหมาก  อ่าวไทย  ตำบลท่ายาง  
   ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ   ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร

การปกครอง
   หมู่ที่  1   บ้านทุ่งคาใหญ่

   หมู่ที่  2   บ้านทุ่งคาน้อย

   หมู่ที่  3   บ้านห้วยสะท้อน

   หมู่ที่ 4   บ้าน ดอนมะม่วง

   หมู่ที่  5   บ้านดอนทราย
   หมู่ที่  6    บ้านสำเภาทอง
   หมู่ที่  7    บ้านเขาบ่อ

   หมุู่ที่  8    บ้านทุ่งหงษ์

   หมู่ที่ 9  บ้านช่องไทร

   หมู่ที่ 10  บ้านสำราณรมณ์

  หมู่ที่ 11  บ้านดอนน้ำท่วม

 

  

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลทุ่งคา
  หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 077-596772 โทรสาร 077-596773

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03