[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

 ประวัติ กศน.ตำบลวังตะกอ

          ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลวังตะกอได้ทำพิธีเปิดเป็นกศน.ตำบลวังตะกอ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๓ โดยมีนายอำนวย บัวเขียว เป็นประธานในพิธีเปิด และได้ประกาศจัดตั้งวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นกศน.ตำบลวังตะกอ สถานที่ตั้ง คือ หมู่ ๕ บ้านนาพรุ ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สภาพอาคารชั้นเดียว มี สองห้อง แต่ กศน.ตำบลวังตะกอ ได้รับ ๒ ห้อง คือ ห้องทางด้านทิศตะวันออกของอาคารซึ่งเป็นอาคารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรหรือตลาดกลางอำเภอหลังสวน และต้องต่อสัญญาทุกปี ( ๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน ) ส่วนค่าน้ำค่าไฟได้รับความอนุเคราะห์จากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและได้รับความดูแลเรื่องความปลอดภัยของทรัพย์สินในกศน.ตำบลวังตะกอ จากพนักงานรักษาความปลอดภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรด้วยดีตลอดมา
 
          กศน.ตำบลวังตะกอ มีผู้ดูแล คือนางวิไลวรรณ พรหมสถิตย์ ครูกศน.ตำบลวังตะกอ และเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นศูนย์จัด ส่งเสริมเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน และให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและด้านต่างๆ
 
ที่ตั้ง หมู่ที่ ๕ บ้านนาพรุ ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
คณะกรรมการ กศน.ตำบล
๑. นายประวิทย์ ภูมิระวิ                        ประธานกรรมการ
๒. นายบุญช่วย แสงพิทักษ์                      รองประธานกรรมการ            
๓. นายสมชาย แดงรัตน์                          กรรมการ
๔. นายวรรณชัย เถื่อนประสงค์                  กรรมการ
๕. นายสุมล สงละออ                            กรรมการ
๖. นางพรทิพย์ สงละออ                         กรรมการ
๗. นางจันทรา มัยโภคา                          กรรมการ
๘. นางจันทรา นุ้ยเมือง                          กรรมการ
๙. นางวิไลวรรณ พรหมสถิตย์                   เลขานุการ
อาสาสมัคร กศน.ตำบล
๑. นางจันทรา นุ้ยเมือง
๒. นายขวัญชัย มณีโชติ
๓. นางสาวชญานี ชื่นมาก
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
 ภูมิประเทศ
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับพื้นที่ราบสูง และภูเขา
เนื้อที่
          จำนวนเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๒๕ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นจำนวน๗๘,๔๑๙ ไร่ (รวมจำนวนพื้นที่ป่าไม้ด้วย)ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับที่ราบสูง และภูเขา องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกอ มีจำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกอ เต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน ๑๑ หมู่บ้านได้แก่๑,๒,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒ และหมู่ที่ ๑๓ และอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มบางส่วน จำนวน ๒ หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่  ๔
ที่ตั้ง
            มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ห่างจากทางหลวงหมายเลข ๔๑ (ถนนเอเชีย) ประมาณ ๓๐๐ เมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอหลังสวน ประมาณ ๕ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ             ติดต่อ     ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน
ทิศใต้                ติดต่อ     แม่น้ำหลังสวน
ทิศตะวันออก        ติดต่อ     ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน
ทิศตะวันตก         ติดต่อ     ตำบลหาดยาย อำเภอ                       
ทิศเหนือ             ติดต่อ      ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน
ทิศใต้                 ติดต่อ     แม่น้ำหลังสวน
ทิศตะวันออก        ติดต่อ     ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน
                              ทิศตะวันตก          ติดต่อ     ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน
เขตการปกครอง
             เทศบาลตำบลวังตะกอ มีจำนวน ๑๓ หมู่บ้าน  ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลวังตะกอ เต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่  ๑ , ๒ , ๕ , ๖ , ๗ , ๘ , ๙ , ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ , ๑๓  และอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มบางส่วน   จำนวน ๒ หมู่บ้าน   ได้แก่ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ เทศบาลตำบลวังตะกอ
จำนวนหมู่บ้านจำนวนหมู่บ้าน
          หมู่ที่ ๑  บ้านวังตะกอ                หมู่ที่ ๒  บ้านนาหมู่                  
          หมู่ที่ ๓  บ้านนอกไส                 หมู่ที่ ๔  บ้านเขาม่วง                 
          หมู่ที่ ๕  บ้านนาพรุ                   หมู่ที่ ๖  บ้านดอนกระจาย    
           หมู่ที่ ๗  บ้านปากสระ                หมู่ที่ ๘  บ้านปากปิ
           หมู่ที่ ๙  บ้านแหลมน้ำ             หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งแร่
           หมู่ที่ ๑๑ บ้านเขาแงน                 หมู่ที่ ๑๒ บ้านบากแดง
           หมู่ที่ ๑๓ บ้านหินช้างสี


 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลวังตะกอ
  หมู่ที่ 5 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  โทรศัพท์ 086-2677827
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03