กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
กลุ่มนิเทศและติดตามการประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย