[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 

  

  วิสัยทัศน์

           กศน. เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่หลากหลายและมีคุณภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานสติปัญญา และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

 พันธกิจ

          1. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด กศน. สามารถจัดกิจกรรม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ตามภารกิจที่กำหนด
          2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนได้อย่างหลากหลาย
          3. ส่งเสริมสนับสนุนและกำกับติดตามให้การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา และภาคีเครือข่ายเป็นไปตามมาตราฐานการศึกษาของชาติและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 แนวคิดในการทำงาน

         TEAM WINS
     T Teamwork การทำงานเป็นทีม
     E Equality of education ความเสมอภาคทางการศึกษา
     A Accountalility ความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จ
     M Moral and Intergrit y การมีศิลธรรมและความซื่อสัตย์
     W Willful มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ
     I Improve ourselves รับผิดชอบต่อผลงาน ต่อสังคม การพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
     N Network and Community การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกับทั้งภายในและภายนอกองค์กร
     S Service mind มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน การมีจิตใจที่พร้อมให้บริการ

 กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม ในการทำงาน
 
           อกพร. ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการไทยไว้ 8 ประการภายใต้คุณลักษณะ I AM READY ดังต่อไปนี้
     I Intergrit ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี
     A Activeness ขยันตั้งใจทำงานเชิงรุก
     M Morality มีศีล คุณธรรม
     R Relevancy รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม
     E Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
     A Accountability รับผิดชอบต่อผลงานของสังคม
     D Democray มีใจและการกระทำที่เป็นประชาธิปไตย มีส่วนร่วม โปร่งใส่
     Y Yield มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน

 บทบาทอำนาจหน้าที่

     • จัดทำยุทธศาสตร์ เป้าหมายและแผนพัฒนาการศึกษา
     • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
     • วิเคราะห์ จัดตั้ง จัดสรรเงินงบประมาณ
     • ประสาน ส่งเสริมสนับสนุน
     • จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
     • ส่งเสริม สนับสนุนการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์และการเทียบระดับ
     • ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
     • ระดมทรัพยากรด้านต่างๆ
     • ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
     • พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและภาคีเครือข่าย
     • ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
     • กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตามและประเมินผล
     • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร
227 หมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 86190 โทรศัพท์ 077-596626 โทรสาร 077-596625

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01