[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
  
 

บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร

 

นายสุรพล สงณรงค์

ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร

E-mail    

 

 

นางสาวประไพศรี  คงตระกูล 

รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร

E-mail   

 

 

 

 

 

ข้าราชการ (นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ)

E-mail

น.ส.นิตยา เรืองรัตน์

พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่พัสดุ)

E-mail  -

น.ส.อัจฉรา  บุญมี

พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป)(หัวหน้ากลุ่มภาคีเครือข่าย)

E-mail  oomhmeenut@gmail.com

 

นายธวัชไชย์  มัฎฐาพันธ์ 

พนักงานราชการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

E-mail  arun1132@gmail.com

 

  น.ส.ปูรณี พงษ์แก้ว

พนักงานราชการ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

E-mail   puranee23@gmail.com

  นางพัชรี  วิวัฒนพิทยาวุฒิ 

พนักงานราชการ (นักวิชาการศึกษา)

E-mail  bay2554@gmail.com

  น.ส.พนมพร ภู่น้อย

พนักงานราชการ (นักวิชาการศึกษา)

E-mail  p.poonoi112@gmail.com

  น.ส.เพ็ญธิดา  โสภิณ 

พนักงานราชการ (นักวิชาการเงินและบัญชี)

E-mail  pentida_1329@hotmail.com

 

นางนภาขวัญ ก่อสกุล

พนักงานราชการ (นักวิชาการเงินและบัญชี)

E-mail  Napakhwan_fern@hotmail.com

 

น.ส.อุบลรัตน์ รัตนฉวี

พนักงานราชการ (นักวิชาการศึกษา)

E-mail  

 

 น.ส.จีระพา ชนะรัง

พนักงานราชการ (นักวิชาการพัสดุ)

E-mail  sirinapa.nfe@gmail.com

 

 นางสาวสุจิตตา  น้ำใจ 

พนักงานราชการ (นักวิชาการตรวจสอบภายใน)

E-mail sujitta03@gmail.com

 นายประสิทธฺ์ พรหมนุช

ลูกจ้างประจำ (พนักงานขับรถ)

E-mail -

นายจักรี ปรีชาชน

ลูกจ้างประจำ (พนักงานขับรถ)

E-mail --

นายกฤษณะ  มรรคสินธุ์

ลูกจ้างประจำ (พนักงานบริการ)

E-mail -

นายชาญชัย  จันทร์ศรี

ลูกจ้างประจำ (พนักงานบริการ)

E-mail -

 

 นางสาวนฤมล  ทองสุข 

พนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

E-mail Purit6859@gmail.com

 นายโกวิทย์  แซ่ซอร์

พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักวิชาการเทคโนโลยี)

E-mail ooi.kov42@gmail.com

 

นางสาวภิมาลย์ พงษ์ไพบูลย์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

E-mail --

นางสาวจีรพร พุ่มพวง

พนักงานบริการ

E-mail --

  

นายอาทิตย์ นาคกลัดสุข

พนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถส่งเสริมการอ่าน)

E-mail --

 

 

นายโสภณ  รัตนพันธ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)

E-mail --

 

 

   
   
   
   
   

 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร
227 หมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลวังไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 86190 โทรศัพท์ 077-596626 โทรสาร 077-596625

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01